اعضای هیئت مدیره
مهندس ناصر سیگارچی عضو هیات مدیره

مهندس ناصر سیگارچی عضو هیات مدیره

مهندس بهنام آقا سید حسنی عضو هیات مدیره

مهندس بهنام آقا سید حسنی عضو هیات مدیره

دکتر بهمن قدیمی عضو هیات مدیره و معاون مالی ومنابع انسانی

دکتر بهمن قدیمی عضو هیات مدیره و معاون مالی ومنابع انسانی

مهندس مهدی مقیمی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

مهندس مهدی مقیمی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

مهندس حمید شالیکار عضو هیات مدیره

مهندس حمید شالیکار عضو هیات مدیره

Top